menuzavřít

Duo-Mill FDA/FDC a FDG

General information

Obecné informace

 • Square shoulder and high feed milling with the same tool!
 • Duo-Mill is a milling concept where we successfully locate two geometrically different inserts in the same pocket
 • Two separate milling applications with the same milling body by changing approach angle and insert geometry

 

 • Rohová fréza a vysokorychlostní frézování se stejným nástrojem!
 • Duo-Mill je frézovací koncept, kde jsme úspěšně použít dva geometricky odlišné plátky ve stejném lůžku
 • Dvě samostatné frézovací aplikace se stejným frézovacím tělem se změnou úhlu nájezdu a geometrií plátku.

Facts

Fakta

 • Square shoulder and HFC-milling with the same body
 • Milling body cost savings
 • High flexibility for many applications
 • Cylindrical shank cutter from 25mm to 42mm and shell mills from 40mm to 160 mm diameter
 • Precision sintered insert with dedicated geometries
 • Cost efficient and optimum solution for reliable milling operations
 • 4 effective cutting edges per insert in both applications

 

 • Rohová fréza a HFC-frézování se stejným tělem
 • Frézovací tělo šetří náklady
 • Vysoká flexibilita pro mnoho aplikací
 • Válcová stopková fréza od 25mm do 42mm a nástrčné frézy od 40mm do 160mm
 • Přesná sintrovaná destička se speciálními geometriemi
 • Cenově výhodné a optimální řešení pro spolehlivé frézovací operace
 • 4 použitelné řezné hrany na jednu destičku v obou aplikacích

Details

Dedicated grades for machining:

 • Steel
 • Stainless steel
 • Cast materials
 • Aluminum and non-ferrous materials

Diameter range: 25mm up to 160mm

Grade description

ARNO square shoulder milling:

 

AN1015
Uncoated carbide grade
For milling aluminum and non-ferrous materials. Chipbreaker is polished to reduce build up edge.

AN1015
Nepovlakovaná sorta karbidu
Pro frézování hliníku a neželezných materiálů. Leštěný lamač třísek snižuje množství nárůstků.

AP5330
PVD-coated carbide grade + TIALN
Universal grade for the modern production where machine reliability and high productivity is essential. Main application area is steel.

AP5330
PVD povlakovaná sorta karbidu + TIALN
Universální sorta pro moderní produkci kde je duležitá spolehlivost stroje a vysoká produktivita. Hlavní oblast aplikace je ocel.

AP5430
PVD-coated carbide grade + TIALN + TIN
General purpose grade for steel machining; tough yet wear resistant. TIN coating for easy wear recognition.

AP5430
PVD povlakovaná sorta karbidu+ TIALN + TIN
Hlavní oblast použití sorty je obrábění oceli. Odolná proti opotřebení, na TIN povlaku snadné rozpoznání opotřebení.

AP5830+
PVD-coated carbide grade
Especially suitable for wet milling of steel, stainless steel and cast materials. A universal grade, very resistant to thermal cracking.

AP5830+
PVD povlakovaná sorta karbidu
Obvzsláště vhodné pro obrábění oceli, nezer oceli a litých materiálů pod řeznou kapalinou. Univerzální sorta,velmi odolná proti vzniku trhlin vlivem teploty.

ARNO HFC-milling:


AM5740
PVD-coated carbide grade + ALTIN
For milling stainless steel at medium to high cutting speeds, also suitable for high temperature alloys and titanium alloys.

AM5740
PVD povlakovaná sorta karbidu + ALTIN
Pro frézování oceli při středních a vysokých řezných rychlostech, také vhodné pro žáruvzdorné slitiny a slitiny titanu.

AP5325 
PVD-coated carbide grade + TIALN
For general milling of steel, roughing and finishing at medium to high cutting speeds.

AP5325 
PVD povlakovaná sorta karbidu + TIALN
Hlavní použití pro frézování oceli, hrunování a dokončování při středních a vysokých řezných rychlostech.

AP5335 
PVD-coated carbide grade + TIALN
Very tough PVD coated grade for machining steel, high resistance to cutting edge breakage.

AP5335 
PVD povlakovaná sorta karbidu + TIALN
Velmi houževnatá PVD povlakovaná sorta pro obrábění oceli, vysoká odolnost proti lámání řezné hrany. 


AP5340
PVD-coated carbide grade + TIALN
Preferred choice for unstable conditions. Can also be used where extreme toughness is required.

AP5340
PVD povlakovaná sorta karbidu+ TIALN
Preferovaná volba při nestálých řezných podmínkých. Možní použít kde je vyžadována extrémní houževnatost.

AP5440
PVD-coated carbide grade + TIALN / TIN
Preferred choice for unstable conditions, long overhang and medium to low cutting speeds.

AP5440
PVD poclakovaná sorta karbidu + TIALN / TIN
Preferovaná volba při nestálých řezných podmínkých, dlouhých přejezdech a středních a nízkých řezných rychlostech.

AP5830+
PVD-coated carbide
Especially suitable for wet milling of steel, stainless steel and cast materials.A universal grade, very resistant to thermal cracking.

AP5830+
PVD povlakovaná sorta karbidu
Obvzsláště vhodné pro obrábění oceli, nezer oceli a litých materiálů pod řeznou kapalinou. Univerzální sorta,velmi odolná proti vzniku trhlin vlivem teploty.

 

AK5315
PVD-coated carbide grade + TIALN

The main application area for this grade is cast iron (GG and GGG).

AK5315
PVD povlakovaná sorta karbidu + TIALN

Hlavní oblast aplikace této sorty je litina.

AM5740
PVD-coated carbide grade + ALTIN

For milling stainless steel at medium to high cutting speeds, also suitable for high temperature alloys and titanium alloys.

AM5740
PVD povlakovaná sorta karbidu + ALTIN

Pro obrábění oceli při středních a vysokých řezných rychlostech, také vhodná pro žáruvzdorné slitiny a slitiny titanu.

AP5215
PVD-multilayer coating

Main application non-ferrous materials. Light machining of exotic materials. Finishing of cast materials, steel and stainless steel.

AP5215
PVD vícevrstvý povlak

Hlavní oblast použití jsou neželezné materiály. Lehké obrábění exotických materiálů. Dokončování litých materiálů, oceli a nerez oceli.

Možnosti aplikací

Katalog