menuzavřít

SA Upichování

Upichovací systém pro upichování až do 140 mm.

General information

Obecné informace

The cost effective solution for radial grooving as well as parting off up to 140mm in diameter. The monoblock holder "SA" is being used with the double sided inserts SA16, SA17, SA24, SA35 and SA40 in 1.5mm - 10mm widths.

Cenově efektivní řešení pro radiální zapichování a upichování až do průměru 140 mm. Monolitní držák "SA" se používá s oboustrannými destičkami SA16, SA17, SA24, SA35 a SA40 v šířkách 1,5 mm až 10 mm.

Get to know the special ARNO-ACS cooling system® for SA - parting off. The Special coolant System ensures the flow is directed under the swarf and thereby improves tool life considerably. Through a second coolant jet additional coolant gets right on the tool flank.

Poznejte speciální ARNO-ACS chladicí systém ® pro SA  upichování. Speciální chladící systém zajišťuje, že proud směřuje pod třísky a tím značně zvyšuje životnost nástroje. Přes druhou chladící trysku se další chladicí kapalina dostane přímo na boční stranu nástroje.

Details

 • Monoblock execution (robust, easy handling - only 1 spare part)
 • Monolitní provedení (robustní, snadná manipulace – jediný náhradní díl)
 • Holder with ACS for auto lathe machining
 • Držák s ACS pro automatické soustružení
 • SA Modules
 • SA moduly
 • SA Blades and clamping blocks
 • SA planžety a upínací bloky
 • ARNO-ACS cooling system®
 • ARNO-ACS chladící systém®
 • Active insert clamping
 • Aktivní upnutí VBD
 • Holder with insert locking from top and bottom
 • Držák s vnitřním zámkem z vrchu a zespodu
 • Exact insert positioning with fix stop (no pull out of the insert possible)
 • Přesné polohování VBD s fixním dorazem (není možné vytažení VBD)
 • Double sided inserts
 • Oboustrané VBD
 • Ground aluminum geometry available
 • K dispozici je broušená geometrie z hlíníku
 • Cost effective and optimized parting off through designated geometries
 • Nákladově efektivní a optimalizované upichování pomocí stanovených geometrii

Chipbreaker

F1:

 • ???Very soft cutting geometry with low cutting forces
 • ???Velmi měkká geometrie břitu s nízkými řeznými silami
 • For low to medium strength materials
 • Pro nízkopevnostní a středněpevnostní materiály
 • Low build-up edge tendency
 • Slabý nárůst sklonu okrajů
 • Suitable for thin walled components
 • Vhodné pro komponenty s tenkými stěnami

T1:

 • Excellent swarf control and chip formation
 • Vynikající kontrola odvodu třísky a tvoření třísky
 • For steel and stainless steel
 • Pro ocel a nerezovou ocel
 • Universal geometry
 • Univerzální geometrie
 • Suitable for thin walled components
 • Vhodné pro tenkostěnné součástky

S1:

 • ???Soft cutting geometry
 • ???Jemná (hladká) geometrie řezu
 • Especially developed for stainless steel
 • Speciálně vyvinuto pro nerezovou ocel
 • Problem solver for steel machining
 • Řešení problému pro obrábění oceli

M1:

 • Geometry with small negative chamfer
 • Geometrie s malou negativní fazetkou
 • For medium to high strength materials
 • Pro středněpevnostní a vysokopevnostní materiály
 • Universal grade for steel (also for stainless steel and cast materials)
 • Univerzální sorta pro ocel (také pro nerezovou ocel a lité materiály)
 • First choice where cutting conditions are solid
 • Jasná volba za dokonalých podmínek pro řezání 

ALU:

 • Geometry with a sharp edge
 • Geometrie s ostrou hranou
 • First choice for Aluminium and non-ferrous materials
 • Nejlepší volba pro hliník a neželezné materiály
 • Perophery ground insert
 • Obvodově broušená VBD
 • High positive design
 • Vysoce pozitivní geometrie
 • Polished chip breakers
 • Leštěné lamače třísek

Grades

Stupně

AM5040 PVD coated carbide grade

AM5040 PVD povlakovaná sorta karbidu

 • Fine grain carbide + TIALN
 • Jemná zrnitost carbidu + TIALN
 • A tough but universal grade for low to medium cutting speeds. 
 • Tvrdá, ale univerzální sorta pro nízké až střední řezné rychlosti 
 • The main application area is stainless steel.
 • Hlavní oblast použítí je na nerezové oceli

AP5020 PVD coated carbide grade

AP5020 PVD povlakovaná sorta karbidu

 • Fine grain carbide + TIALN
 • Jemná zrnitost carbidu + TIALN
 • A universal grade for low to medium cutting speed. Main application areas are steel and stainless steel, but also suitable for parting off high temperature alloys and non ferrous materials.
 • Univerzální sorta pro pomalé a střední řezné rychlosti. Hlavní oblast použití je ocel a nerezová ocel, ale je vhodná i na upichování vysokoteplotních slitin a neželeznýcn materiálů.

AP2220 CVD coated carbide grade

AP2020 CVD povlakovaná sorta karbidu

 • Fine grain carbide + multilayer coating
 • Jemná zrnitost carbidu + vícevrstvý povlak
 • Grade with excellent combination of wear resistance and cutting edge stability. Main application area are alloyed steel and cast materials, under stable conditions also suitable for stainless steel at medium to high cutting speeds.
 • Sorta se skvělou kombinací odolnosti proti opotřebení a stálostí řezné hrany. Hlavní oblast použití jsou slitiny oceli a litiny, při stabilních podmínkách taktéž vhodné pro nerezovou ocel na střední a vysoké řezné rychlosti.

AP5030 PVD coated carbide grade

AP5030 PVD stupeň karbidového povlaku

 • Fine grain carbide + TIALN
 • Jemná zrnitost carbidu + TIALN
 • A universal grade mainly for steel applications. The slightly tougher substrate (ISO P30-P35) makes it also suitable for stainless steel.
 • Univerzální sorta hlavně pro použití na ocel. Mírně tvrdší substrát (ISO P30-P35) jej činí vhodným také pro nerezovou ocel.

Možnosti aplikací

Katalog