EN menuzavřít

SHARK-Drill²

Vysoce výkonné vrtáky v 3xD, 5xD a 8xD. Průměry 14 - 32 mm s karbidovým plátkem na špici.

General information

Obecné informace

Flexible system
one holder for different drill diameters

Flexibilní systém, jeden držák pro různé průměry vrtáku

Robust and secure insert clamping
with TORX-Plus® screws

Robustní a bezpečné upínání VBD šrouby TORX-Plus®

Optimized coolant through 
for all holders

Optimalizované vnitřní chlazení pro všechny držáky

Optimized run-out of swarf chambers
reduce drill overhang

Optimalizovaný odvod třísek, redukovaný přesah vrtání

Widened swarf chambers 
for higher chip loads

Rozšířené dutina pro třísky při větším odběru třísky

Improved drill point design
for excellent centering hole quality

Vylepšená konstrukce vrtáku pro vynikající soustřednost díry

Strong shank design
for high axial forces

Zesílený design stopky pro vysoké axiální síly

Quick and easy insert replacement
even in the machine

Rychlá a snadná výměna VBD dokonce i ve stroji

Easy identification 
thanks to lasered spare part numbers on tool shank

Snadná identifikace díky laserovaným číslům na stopce nástroje

Carbide drilling insert 
Coated and un-coated
Ø 14 mm – 32 mm

Karbidové VBD pro vrtání
Povlakované a nepovlakované
Ø 14 mm – 32 mm

Tool selection

Drilling depth 3 x D: ø 14 – 32 mm
Increments: 0.5 mm

Drilling depth 5 x D: ø 14 – 32 mm
Increments: 0.5 mm

Drilling depth 8 x D: ø 14 – 31.5 mm
Increments: 0.5 mm or 1.0 mm

 

Výběr nástrojů

Hloubka vrtání 3 x D: ø 14 - 32 mm
Přírůstky: 0,5 mm

Hloubka vrtání 5 x D: ø 14 - 32 mm
Přírůstky: 0,5 mm

Hloubka vrtání 8 x D: ø 14 - 31,5 mm
Přírůstky: 0,5 mm nebo 1,0 mm

Geometries

  • Universal geometry
  • VA for stainless steel
  • CI for cast iron
  • S especially for the fabrication industry
  • ST for machining steel

Geometrie

  • Univerzální geometrie
  • VA pro nerezovou ocel
  • CI pro litinu
  • S zejména pro výrobní průmysl
  • ST pro obrábění oceli

Grades

Sorty

Carbide coated

Povlakovaný karbid

AP5440
PVD coated carbide grade
First choice for steel drilling, also suitable for stainless steel.

AP5440
PVD povlakovaná sorta karbidu
První volba pro vrtání oceli, vhodná také pro nerezovou ocel.


AP5025
PVD-Multilayer coating, fine grain carbide
Main application is machining steel. Also suitable for stainless steel and cast materials. Very universal grade with high temperature and oxygenation resistance.  

AP5025
PVD-vícevrstvý povlak, jemnozrný karbid
Hlavní aplikací je obrábění oceli. Je také vhodný pro nerezové a lité materiály. Velmi univerzální provedení s odolností proti vysokým teplotám a odolností proti oxidaci.

AK5015
The hard substrate is especially suitable for cast materials also hard cast and unusual drill depths. The grade is very wear resistant as well as resistant to build up edge.  

AK5015
Tvrdý substrát je vhodný zejména pro odlévané materiály, jako jsou tvrdé litiny a neobvyklé hloubky vrtání. Třída je velmi odolná vůči opotřebení a odolná proti vytváření nárůstků.


AM5040
The grade for drilling stainless steel, soft cutting and with good swarf control. The high toughness ensures low wear. Machines well at varied cutting depths and interrupted cutting.

AM5040
Sorta pro vrtání nerezové oceli, měkké řezání a dobrá kontrola třísek. Vysoká houževnatost zajišťuje nízké opotřebení. Dobře obrábí v různých hloubkách a při přerušovaném řezu.

Carbide uncoated

Nepovlakovaný karbid


AK1025
Fine grain carbide, uncoated
For machining aluminum and non-ferrous materials. Excellent as base grade for customer specific coating solutions.

AK1025
jemnozrný karbid, nepovlakovaný
Pro obrábění hliníkových a neželezných materiálů. Vynikající jako základna pro zákaznické řešení a specifické řešení povlaků.

Možnosti aplikací

Katalog