CS menuzavřít

FE frézovací systém

Systém určený pro vysokorychlostní obrábění při malých průměrech nástroje.

General

Všeobecně

 • Small diameter shoulder milling
 • High feed milling (HFC) available with the same tool

By simply switching the inserts, the FE milling system can be used for two different milling applications. This is adding economic benefits to the performance and effectiveness of the FE tools.

 

 • Frézování malého průměru
 • Vysokorychlostní frézování (HFC) je k dispozici se stejným nástrojem

 

Jednoduchou výměnou destičky může být frézovací systém FE použit pro dvě různé frézovací aplikace. To přináší ekonomické výhody pro výkon a efektivitu nástrojů FE.

Details

Detaily

 • Square shoulder and High feed milling with one tool
 • Cost and stock  reduction of milling cutter tools
 • Available as shell mills, end mills and screw shank cutters in a diameter range from 16-80mm
 • High helix insert
 • Soft component entry and exit cuts
 • Quiet and soft cutting action due to positive insert seating
 • Accurate and effective 90 degree shoulder
 • Depth of cut up to 8mm

 

 • Rohová fréza a vysokorychlostní frézování jedním nástrojem
 • Snižování nákladů a zásob frézovacích nástrojů
 •  K dispozici jako nástrčné frézy, stopkové frézy v průměru od 16 do 80 mm
 • VBD s vysokou šroubovicí
 • Jemný vstup komponentu a výstup řezu
 • Tiché a jemné řezání díky pozitivnímu usazení plátku
 • Přesných  90 ° stupňů na plátku
 • Hloubka řezu až 8 mm

Grade description

Popis sort

AK6915 PVD coated carbide grade 
for high cutting speed. First choice for milling cast materials (GG and GGG).

AK6915 PVD povlakovaná sorta karbidu
pro vysokou rychlost řezání. První volba pro frézování litých materiálů (GG a GGG).

AN2015 Coated carbide grade
for machining aluminium and none ferrous materials. Also suitable for finishing of steel, cast iron, stainless and high temperature alloy materials.

AN2015 Povlakovaná sorta karbidu
pro obrábění hliníku a neželezné materiály. Je vhodný také pro dokončování oceli, litinových, nerezových a žáruvzdorných slitin.

AM5741 PVD-coated carbide grade.
For milling stainless steel at medium to high cutting speed. Due to the positive geometry also suitable for milling high temperature alloys and titanium alloys.

AM5741 PVD povlakovaná sorta karbidu
Pro frézování nerezové oceli při střední až vysoké řezné rychlosti. Díky pozitivní geometrii je také vhodný pro frézování žáruvzdorných slitin a slitin titanu.

AP5330 PVD coated (TiALN)
carbide insert. Universal grade for the modern production where machine reliablity and high productivity is essential. Main application area is steel.

AP5330 PVD povlakovaný (TiALN)
karbidová VBD. Univerzální sorta pro moderní výrobu, kde je nezbytná spolehlivost strojů a vysoká produktivita. Hlavní oblast použití je ocel.

AP5430 PVD coated (TiALN/TiN)
carbide insert. General purpose grade for all steel machining, tough yet wear resistant. TiN ocating for easier wear recognition.

AP5430 PVD povlakovaný (TiALN / TiN)
karbidová VBD. Univerzální sorta pro všechna obrábění oceli, odolná proti opotřebení. TiN povlak pro snadnější rozpoznání opotřebení.

AP5830+ PVD-carbide grade
Especially suitable for wet milling of steel, stainless steel and cast materials. A universal grade, very resistant to thermal cracking.

AP5830 + PVD povlakovaná sorta karbidu
Zvláště vhodné pro frézování oceli po řeznou kapalinou, nerezové oceli a litých materiálů. Univerzální sorta,velmi odolná proti vzniku trhlin vlivem teploty.

Možnosti aplikace

Katalog