CS menuzavřít

ARNO - ACS cooling system®

Upichovací a zapichovací nástroje se speciálním rozvodem chlazení.

Výhody ARNO-ACS cooling system® ACS1

 • Kontrolovaný proud chladícího média
 • Nejlepší chladící a mazací efekt
 • Reduced build-up edge and cutting edge breakages
 • Snížené obroušení břitu a poškození řezné hrany
 • Kontrolované lámání třísky
 • Lepší kvalita povrchu
 • Možnost vyšších rychlostí a vyšších posuvů
 • Vyšší produktivita

SE-zapichovací systém s ACS

se-stechdrehsystem-mit-acs
 • Monoblockholder with through tool coolant for radial grooving applications
 • Monolitní držák s chlazením pro radiální zapichování
 • Optimized design for grooving, turning and copy turning
 • Optimalizovaná konstrukce pro zapichování, soustružení a kopírování
 • Groove width from 2 - 6 mm
 • Šířka drážky 2 - 6 mm
 • Groove depth from 12 - 21 mm
 • Hloubka drážky 12 - 21 mm
 • Available in 3 geometries and 5 grades
 • Dostupné jsou tři geometrie a pět sort
 • Geometry M2 is especially designed for grooving, turning and copy turning
 • Geometrie M2 je speciálně navržena pro zapichování, soustružení a kopírování
 • Cost efficient and optimum solution for reliable groove production using pressed inserts
 • Cenově výhodné a optimální řešení pro spolehlivou výrobu zápichu pomocí lisovaných VBD

 

SA-zapichovací systém s ACS

sa-stechsystem-mit-acs
 • Monoblock holder
 • Monolitní držák
 • Holders for auto lathes
 • Držáky pro automatické soustruhy
 • Modules
 • Moduly
 • The cost effective solution for radial grooving as well as parting off up to 140 mm
 • Cenově efektivní řešení pro radiální zapichování a upichování až do 140 mm
 • Double sided inserts from 16 – 40 mm long
 • Oboustranné VBD o délce 16 - 40 mm
 • Groove width from 1.5 – 10.0 mm
 • Šířka drážky od 1,5 - 10,0 mm

ACS2 – 2 is better than 1

 • Additional coolant jet targeting the insert flank from underneath
 • Dodatečný proud chladící kapaliny cílený na vnitřní stranu z boku
 • Coolant gets underneath the swarf and guarantees optimum cutting conditions
 • Chladicí kapalina se dostává pod třísky a zaručuje optimální řezné podmínky
 • Even in the deepest grooves the cutting edge is kept cool
 • Dokonce i v nejhlubším zápichu je řezný břit udržován v chladu
 • A loss of effectivity – as seen on other systems – is not a problem
 • Ztráta účinnosti – vyskytující se u ostatních systémů – není problém

 

Available for SA-modules and SA-blades.
Dostupné pro SA-moduly a SA-čepele.

Katalog