CS menuzavřít

SHARK-Cut

Vrtejte, soustružte, vyvrtávejte a srovnávejte, vše tímto víceúčelovým nástrojem.

General information

Obecné informace

Designed as multi purpose system for high-performance drilling and turning. 
Complete the following applications with just one tool:

Navrženo jako víceúčelový systém pro vysoce výkonné vrtání a soustružení.
Proveďte následující úkony pouze jedním nástrojem:

 • Drilling into solid with flat bottom
 • Vrtání s plochým dnem do tvrdokovu 
 • Internal Facing
 • Vnitřní frézování
 • Internal Turning
 • Vnitřní soustružení
 • External Turning
 • Vnější soustružení

Details

Podrobnosti

SHARK-Cut Mini drilling depth 2,25 and 4 x D / ø 4mm to 8mm
SHARK-Cut Standard drilling depth 1,5 , 2,25 and 3,0 x D / ø 8mm to 32mm

SHARK-Cut Mini hloubka vrtání 2,25 a 4 x D / ø 4 mm až 8 mm
SHARK-Cut Standardní hloubka vrtání 1,5, 2,25 a 3,0 x D / ø 8 mm až 32 mm

 • All holders equipped with coolant through
 • Všechny držáky jsou vybaveny vnitřním chlazením
 • Inserts available in various grades and coatings
 • VBD jsou k dispozici v různých sortách a povlacích
 • Ground and precision sintered inserts available
 • K dispozici jsou broušené a přesně sintrované VBD 
 • WIPER geometry (LPET) for better surface finish and reduced machine time
 • WIPER geometrie (LPET) pro lepší kvalitu při dokončování a zkrácení doby obrábění

Grades

Sorty

Carbide coated

Karbid povlakovaný

AM5035(AL350)

PVD-Multilayer coating, substrate + TIALN
Carbide coated grade for machining stainless steel. Can also be used for steel materials with low to medium hardness as well as for high temperature alloys. Optimum cutting edge stability. Excellent results at low to medium cutting speeds. 

PVD-vícevrstvý povlak, substrát + TIALN
Karbidový povlak pro obrábění nerezové oceli. Může být použit také pro oceloi s nízkou až střední tvrdostí, stejně jako pro vysokoteplotní slitiny. Optimální stabilita řezné hrany. Vynikající výsledky při nízké až střední řezné rychlosti.

AK2015 

CVD-Multilayer coating, substrate + TICN + TICN + TICNB + AL2O3
Main application area for this grade is the machining of all cast materials. Also suitable for machining steel. The new substrate provides the necessary toughness and heat resistance. 

CVD-vícevrstvý povlak, substrát + TICN + TICN + TICNB + AL2O3
Hlavní oblastí použití pro tuto sortu je obrábění všech litých materiálů. Je také vhodný pro obrábění oceli. Nový substrát zajišťuje potřebnou houževnatost a tepelnou odolnost.

AL10 

PVD-Multilayer coating, substrate + ALTIN
Extremely wear-resistant grade for machining steel materials, cast iron and non-ferrous products due to high hardness in coating. Especially suitable for high cutting speeds.

PVD-vícevrstvý povlak, substrát + ALTIN
Sorta extrémně odolá proti opotřebení u obrábění ocelí, litiny a neželezných kovů, díky vysoké tvrdosti povlaku . Zvláště vhodné pro vysoké řezné rychlosti.

AM35C 

CVD-Multilayer coating, substrate + TIC + TICN + TIN
Carbide grade with high toughness for machining steel materials at medium cutting speeds. 

CVD-vícevrstvý povlak, substrát + TIC + TICN + TIN
Sorta na bázi karbidu s vysokou houževnatostí pro obrábění oceli při středních řezných rychlostech.

AR26C 

CVD-Multilayer coating, substrate + TIN + TICN + AL2O3
Carbide grade with high wear resistance for machining cast iron and steel materials.

CVD-vícevrstvý povlak, substrát + TIN + TICN + AL2O3
Sorta na bázi karbidu s vysokou odolností proti opotřebení pro obrábění litin a oceli.

Carbide uncoated

Karbid nepovlakovaný

AK10

Grade for machining aluminum, aluminum alloys, non-ferrous metals and plastics. Can also be used for machining cast iron and high temperature alloys.  Insert is peripheryground and the chipbreaker is polished. 

Sorta pro obrábění hliníku, hliníkových slitin, neželezných kovů a plastů. Může být použit také pro obrábění litiny a vysokoteplotních slitin. Destička je obroušená a lamač třísek je leštěný.

AP40 

Special carbide grade for steel materials at slow cutting speeds and unstable machining conditions.

Speciální sorta karbidu pro ocelové materiály při pomalých řezných rychlostech a nestálých podmínkách obrábění.

Možnosti aplikace

Katalog