CS menuzavřít

FTA - nástrčné frézy

45° úhel nájezdu, průměry dréz 40 - 250 mm

General information

Obecné informace

Face mill with 45° approach angle, nickel plated body that is available from 40mm to 250mm diameter. The mill has coolant through and is designed for minimal quantity lubrication.

Čelní fréza s úhlem 45 °, poniklované tělo, které je k dispozici od průměru od 40 mm do 250 mm. Fréza má vnutření chazení a je navržena pro minimální množství mazání.

Details

Detaily

Extremely strong insert
due to negative design

Extrémně odolná destička
díky negativní koncepci

Precision sintered insert
with 8 effective cutting edges

Přesně sintrovaná destička
s 8 efektivními řeznými hranami

6 different grades available
6 různých sort k dispozici


Soft cutting 
due to positive geometry

Jemné řezání
díky pozitivní geometrii

Smooth cutting 
therefore reduced spindle wear

Hladké řezání
a proto snížuje opotřebení vřetena

Unequal pitch for reduced vibration 
Excellent price / performance ratio

Nerovnoměrná rozteč pro snížení vibrací
Vynikající poměr cena / výkon

Low horse power requirement
Nízké nároky na výkon

Grade description

Popis tříd

AP5440 PVD-coated carbide grade 
This PVD coated grade is first choice when machining under unstable conditions or with Long overhang at low to medium cutting Speeds. AP 5440 is mainly for milling steel materials.

AP5440 PVD povlakovaný karbid

Tato sorta s povlakem PVD je první volbou při obrábění za nestabilních podmínek nebo s dlouhým přesahem při nízkých až středních řezných rychlostech. AP 5440 je určen především pro frézování ocelových materiálů.

AP2130 CVD-coated carbide grade 
Main grade for milling steel. Well suited for dry milling. High productivity and wear resistance.

AP2130 karbid s povlakem CVD
Hlavní sorta pro frézování oceli. Hodí se pro frézování na sucho. Vysoká produktivita a odolnost proti opotřebení.

AM5740 PVD-coated carbide grade
For milling stainless steel at medium to high cutting speeds. Due to the positive geometry also suitable for high temperature and titanium alloys.

AM5740 PVD povlakovaný karbid

Pro frézování nerezové oceli při středních až vysokých řezných rychlostech. Díky pozitivní geometrii je také vhodný pro vysokoteplotní slitiny a titanové slitiny.

AK2115 CVD-coated carbide grade
Suitable for medium machining of cast iron. Mainly to be used for dry cutting at medium to high cutting speeds.

AK2115 CVD-povlakovaný karbid

Vhodné pro střední obrábění litiny. Používá se hlavně pro obrábění an sucho při středních až vysokých řezných rychlostech.

AN1015 uncoated carbide grade
For roughing and finishing of aluminum alloys and other non ferrous materials. Ground cutting edge and polished chipbreaker to reduce build up edge tendency.

AN1015 nepovlakovaný karbid

Pro hrubování a dokončování hliníkových slitin a jiných neželezných materiálů. Broušená řezáná hrana a leštěný lamač třísek, který snižuje tendenci vzniku nárůstků.

AP5230 PVD-coated carbide grade
Suitable for steel, stainless steel and cast materials. AP5230 is a universal grade with high heat and oxidation resistance.

AP5230 karbid povlakovaný PVD

Vhodné pro ocel, nerez a lité materiály. AP5230 je univerzální sorta s vysokou odolností proti teplu a oxidaci.

Možnosti aplikace

Katalog