CS menuzavřít

NC univerzální zapichování

Systém pro vnější a vnitřní zapichování v radiálním a axiálním směru.

General information

Obecné informace

A tool system that meets the highest requirements. Extremely easy installation with maximum variety. A tool holder becomes a universally utilizable tool system due to the rapid changing of the individual components.

Systém nástrojů, který splňuje nejvyšší požadavky. Extrémně snadná instalace s maximální rozmanitostí. Držák nástrojů se stává univerzálně použitelným nástrojovým systémem díky rychlé výměně jednotlivých součástí.

Details

Podrobnosti

 • Various cutting tools for use with specially developed cutting inserts
 • Různé řezné nástroje pro použití se speciálně vyvinutými řeznými destičkami
 • Modular grooving system - various capabilities with one single holder
 • Modulární zapichovací systém – různé možnosti s jediným držákem
 • OD and face grooving with same holder, just by changing the support blade
 • Vnější a čelní zapichovánní se stejným držákem, pouze s výměnou upínky
 • For internal and external machining
 • Pro vnitřní a vnější obrábění
 • Special geometries for
 • Zvláštní geometrie pro
  • Aluminum
  • Hliník
  • Circlip grooves
  • Kruhové drážky
  • chip breaking and constriction
  • Lámání a zúžení třísky
 • SIN - internal grooving bar with coolant directly on cutting edge for smaller bores
 • SIN - vnitřní drážkovací tyč s chladivem přímo na řezné hraně pro menší otvory

Katalog