CS menuzavřít

SHARK-Drill

General information

Obecné informace

All holders with coolant through 

Všechny držáky s vnitřním chlazením

Nickel plated drill body

Poniklované tělo vrtáku

Smooth swarf chambers 
for better chip flow

Jemné odštěpky pro lepší tok třísky?????

Spiral or straight flute available

K dispozici je spirálová nebo rovná drážka

Torx® - Screws 
for easy and secure locking

Torx® - Šrouby

pro snadné a bezpečné upevnění.

Tool selection

Výběr nástrojů

Drilling depth from 1xD to 32xD
ø9,5mm up to ø114mm

Hloubka vrtání od 1xD to 32xD
ø9,5mm až do ø114mm

Grades

Sorty

Coated

Povlakované

AK10 TiAlN 
PVD-Multilayer coating, Substrate K10 + TiAlN
Designed with a special geometry for drilling grey cast iron. Extended corner clips and stronger main cutting edge combined with the TiAIN coating offers maximum tool life in this material. Use in strong and stable cutting environment.

AK10 TiAlN

PVD-vícevrstvý povlak, substrát K10 + TiAlN

Navrženo se speciální geometrií pro vrtání šedé litiny. Rozšířené rohové svorky a silnější hlavní ostří spolu s povlakem TiAIN nabízí maximální životnost nástroje v tomto materiálu. Používejte ve stabilním prostředí pro řezání.

AK20 TiAlN
PVD-Multilayer coating, Substrate K20 + TiAlN
K20 carbide grade with higher toughness as AK10 for machining all cast iron materials, non-ferrous metals, titanium and titanium alloys. Under best conditions up to 3xD in steel materials. Only for use in a stable cutting environment up to 5-7xD.

AK20 TiAlN

PVD-vícevrstvý povlak, substrát K20 + TiAlN
Karbid K20 s vyšší houževnatostí jako AK10 pro obrábění všech litinových materiálů, neželezných kovů, titanu a slitin titanu. Za nejlepších podmínek do 3xD v ocelových materiálech. Pouze pro použití ve stabilním prostředí pro řezání až do 5-7xD.

AP40 TiAlN
PVD-Multilayer coating, Substrate P40 + TiAlN
P40 carbide grade for machining steel and with limitations also stainless steel. It is our toughest carbide grade. Only use in a stable cutting environment up to 5-7xD.

AP40 TiAlN
PVD-vícevrstvý povlak, substrát P40 + TiAlN
Karbid P40 pro obrábění oceli a s omezeními také i nerezová ocel. Je to naše nejtvrdší karbidová třída. Používejte pouze ve stabilním prostředí pro řezání až do 5-7xD.

HSS TiN
PVD-Multilayer coating, HSS + TiAlN
HSS without Co content, our toughest grade. The TiN coating makes it easier to recognize wear. The best grade for poor machining conditions.

HSS TiN
PVD-vícevrstvý povlak, HSS + TiAlN
HSS bez obsahu Co, naše nejhouževnatější sorta. Povlak TiN usnadňuje rozpoznání opotřebení. Nejlepší sorta pro špatné podmínky obrábění.

HSS TiAlN
PVD-Multilayer coating, HSS + TiAlN
HSS without Co content, our toughest grade. Due to PVD multilayer coating an improved wear and temperature resistance is achieved. The best grade for poor machine conditions.

HSS TiAlN
PVD-vícevrstvý povlak, HSS + TiAlN
HSS bez obsahu Co, náše nejhouževnatější sorta. Díky vrstvenému PVD povlaku je dosaženo lepší odolnosti proti opotřebení a teplotě. Nejlepší z hlediska špatných řezných podmínek.

HSS5 TiAlN
PVD-Multilayer coating, HSS5 + TiAlN
HSS with 5% cobalt content, stock item from 9.5mm - 114mm. Often the most universal grade. Excellent combination of toughness and wear resistance.

HSS5 TiAlN

PVD-vícevrstvý povlak, HSS5 + TiAlN
HSS s 5% obsahem kobaltu, skladová položka od 9,5 mm do 114 mm. Často nejuniverzálnější sorta. Vynikající kombinace houževnatosti a odolnosti proti opotřebení.

HSS8 TiAlN
PVD-Multilayer coating, HSS8 + TiAlN 
HSS with 8% cobalt content. Because of the high wear resistance, this grade offers the best tool life of all HSS grades, especially under stable machining conditions. Stock item from 9.5mm - 35mm.

HSS8 TiAlN

PVD-vícevrstvý povlak, HSS8 + TiAlN
HSS s 8% obsahem kobaltu. Díky vysoké odolnosti proti opotřebení nabízí tato sorta nejlepší životnost ze všech sort HSS, a to zejména za podmínek stabilního obrábění. Skladová položka od 9,5mm do 35mm.

HSS8 TiCN
PVD-Multilayer coating, HSS8 + TiCN
HSS with 8% cobalt content, stock item from 9.5mm - 35mm. TiCN coating has less tendency for "build up edge" in non-ferrous metals. Good results in hardened and tempered steels also for deeper drilling depths.

HSS8 TiCN
PVD-vícevrstvý povlak, HSS8 + TiCN
HSS s 8% obsahem kobaltu, skladová položka od 9,5mm do 35mm. TiCN povlak má ménší tendenci "tvorby nárůstků" u neželezných kovů. Dobré výsledky u kalených a popouštěných ocelí, ale také i pro hlubší hloubky vrtání.

Uncoated

AK20 
K20 carbide grade with higher toughness than AK10. Grade for machining all cast iron materials, non-ferrous metals, titanium and titanium alloys. Less tendency for build-up edge in non-ferrous metals. Use only in stable cutting environments.

Nepovlakované

AK20 
Karbid K20 s vyšší stupněm houževnatostí než AK10. Sorta pro obrábění všech litinových materiálů, neželezných kovů, titanu a slitin titanu. Menší tendence ke vzniku nárůstků u neželezných kovů. Používejte pouze při stabilních řezných podmínkách.

Katalog