menuzavřít

SE systém soustružení drážek

Radiální zapichování, upichování a soustružení drážek.

General information

Obecné informace

The SE groove turning system with ACS (ARNO Cooling System) optimizes the turning and groove turning operations. This system is an economical and efficient solution to radial grooving and parting off in widths from 2 - 6mm, depth capacity of either 12 or 21mm and maximum diameter up to 140mm. Beside the mono block holders available with coolant inlet either through the side, from the rear or from the bottom of the tool, ARNO now offers holder without inner cooling. Inserts are available in 3 different geometries.

Systém zapichovacího soustružení SE se systémem ACS (ARNO chladící systém) optimalizuje operace soustružení a zapichování. Tento systém je ekonomickým a efektivním řešením pro radiální zapochování a upichování v šíři od 2 do 6 mm, s hloubkou 12 nebo 21 mm a maximálním průměrem do 140 mm. Vedle monoblokových držáků , které jsou k dispozici s přívodem chladiva buď ze strany, zezadu nebo ze spodní části nástroje, ARNO nyní nabízí držák bez vnitřního chlazení. VBD jsou k dispozici ve 3 různých geometriích.

All holders with through tool coolant are equipped with the well-known ARNO-ACS cooling system®. This very effective coolant system ensures the coolant sprays under the swarf and thereby improves tool life considerably.

Všechny držáky s vnitřním chlazením jsou vybaveny dobře známým ARNO-ACS chladícím sytémem®. Tento velmi účinný chladící systém zajišťuje rozprašování chladící kapaliny pod třísku a tím výrazně zlepšuje životnost nástroje.

Details

Podrobnosti

 • Effective and easy to use
 • Efektivní a snadné použití
 • Mechanical insert clamping with fixed stop
 • Mechanické upínání VBD s pevným dorazem
 • Accurate inserts positioning due to double prism location
 • Přesné pozicování VBD díky dvojité prismě
 • Inserts will not be “pulled” out
 • Vložky nemohou být "vytaženy" ven
 • Double sided inserts with application specific geometries ensures excellent economic benefits
 • Oboustranné VBD s využitím specifických geometrií zajišťují vynikající ekonomické přínosy
 • An exceptional  and cost efficient solution for groove turning
 • Výjimečné a nákladově efektivní řešení pro zapichování

NEW: Holders without through tool coolant

NOVINKA: Držáky bez vnitřního chlazení

Geometry

Geometrie

M2:

 • First choice for grooving and turning
 • První volba pro zapichování a soustružení
 • Main application for steel and stainless steel
 • Hlavní použití pro ocel a nerezovou ocel
 • Strong cutting edge for maximum feed rates and cutting depths
 • Robustní řezná hrana pro maximální rychlosti posuvu a hloubky obrábění

T1:

 • Very good swarf control and formation
 • Velmi dobrá kontrola a tvorba třísky
 • For steel and stainless steel
 • Pro ocel a nerezovou ocel
 • Universal geometry machining, for thin-walled components
 • Univerzální geometrie obrábění pro tenkostěnné součásti

ALU:

 • Geometry with a sharp edge
 • Geometrie s ostrou hranou
 • First choice for aluminium and non-ferrous materials
 • Prní volba pro hliník a neželezné materiály
 • Periphery ground insert
 • Obvodově broušená VBD
 • High positive design
 • Vysoce pozitivní geometrie
 • Polished chip breakers
 • Leštěné lamače třísek

Katalog