CS menuzavřít

ARNO AKB

Vrták s vyměnitelnými břitovými destističkami (2xD, 3xD, 5xD) se čtiřmi řeznými břity. Průměty 14 - 55 mm

General information

Obecné informace

Coolant through

Vnitřní chlazení

Use 4 edges per insert
for reduced costs per hole

Využití všech 4 hran VBD pro snížení nákladů na jeden otvor

High process reliability
even for interrupted cuts

Vysoká spolehlivost procesu dokonce i pro přerušené řezy

Drilling into concave shapes, 
stacked work pieces and packet drilling

Vrtání do konkávních tvarů, plných obrobků a vrtání skříní.

High process security
due to very strong inserts

Vysoká bezpečnost procesu díky velmi houževnatým destičkám

High productivity
due to high feed rate potential

Vysoká produktivita díky vysokému posuvu

Nickel plated and polished surface
for better swarf evacuation

Poniklovaný a leštěný povrch pro lepší odvod třísky

Improved run-out into the location flat

Vylepšený výběh do plochého místa

Tool selection

Výběr nástrojů

Drilling depth 2xD und 3xD:
ø 14 – ø 30 mm
Increments: 0,5 mm

Hloubka vrtání 2xD und 3xD:
ø 14 – ø 30 mm
Přírůstek: 0,5 mm

ø 30 – ø 55 mm
Přírůstek: 1,0 mm

Drilling depth 5 x D:
ø 17 – ø 35 mm
Increments: 1,0 mm

Hloubka vrtání 5 x D:
ø 17 – ø 35 mm
Přírůstek: 1,0 mm

Geometries

Geometrie

  • BS: Finishing geometry
  • BS: dokončovací geometrie
  • BM: Geometry for medium machining
  • BM: geometrie pro střední obrábění
  • BR: Roughing geometry
  • BR: geometrie pro hrubování
  • BAL: Aluminum and non-ferrous materials
  • BAL: hliníkové a neželezné materiály

Grades

Sorty

AP50300
PVD-Multilayer coating, Substrate + TiAlN
A tough universal grade in the P30 – P35 ISO range. Main application area is drilling steel but also suitable for stainless steel. Can also be used for interrupted cuts.

AP5030
PVD-vícevrstvý povlak, substrát + TiAlN, tvrdá univerzální sorta, ISO P30 - P35. Hlavní oblastí použití je vrtání oceli, ale je také vhodné pro nerezovou ocel. Může být použit také pro přerušené řezy.

AK5020
PVD-Multilayer coating, Substrate + TiAlN
Main grade for drilling cast materials. Extreme performance due to combination of fine grain substrate and coating. For use with medium cutting speeds under normal to stable machine conditions.

AK5020
PVD-vícevrstvý povlak, substrát + TiAlN
Hlavní sorta pro vrtání odlitků. Extrémní výkon díky kombinaci jemného jemnozrného substrátu a povlaku. Pro použití se středními řeznými rychlostmi za normálních a stabilních podmínek.

AK1010
(uncoated)
The main grade for drilling GG cast iron, aluminum, aluminum alloys, copper and copper alloys as well as bronze and brass at medium speeds and in good machine conditions.

AK1010
(nepovlakovaný)
Hlavní sorta pro vrtání GG litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi, bronzu a mosazi při středních rychlostech a za dobrých řezných podmínek.

Možnosti aplikací

Katalog